Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1216 av 4. september 2018 om visse beskyttelsestiltak ved afrikansk svinepest i Bulgaria

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1216 of 4 September 2018 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Bulgaria

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.9.2018

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der i tilfælde af udbrud af sygdommen oprettes beskyttelses- og overvågningszoner, hvor de foranstaltninger, der er fastsat i direktivets artikel 10 og 11, skal anvendes.

(4) Bulgarien har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, hvor de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 10 og 11, skal anvendes.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør de områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner for så vidt angår afrikansk svinepest i Bulgarien, beskrives på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) I afventning af næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør de områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(7) Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.09.2018
Anvendelsesdato i EU
05.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet