Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1698 av 9. november 2018 om visse beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1698 of 9 November 2018 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Bulgaria

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre populationer af vildtlevende svin og til svinebedrifter. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Navnlig skal der i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF træffes visse foranstaltninger efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin.

(4) Bulgarien har underrettet Kommissionen om den nuværende situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF truffet en række foranstaltninger, herunder afgrænsning af et inficeret område, hvori de i samme direktivs artikel 15 omhandlede foranstaltninger anvendes, for at forhindre spredning af sygdommen.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at identificere det område i Bulgarien, der er afgrænset som inficeret område i forbindelse med afrikansk svinepest, på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) Det inficerede område i Bulgarien bør derfor opføres på listen i bilaget til nærværende afgørelse, og varigheden af regionaliseringen bør fastsættes. Varigheden af regionaliseringen blev fastsat under hensyntagen til sygdommens epidemiologi og den tid, der er nødvendig til at gennemføre foranstaltningerne i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.11.2018
Anvendelsesdato i EU
10.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet