Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/62 av 14. januar 2022 om visse midlertidige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2022/62 of 14 January 2022 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Italy

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.1.2022

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er der alvorlig risiko for spredning af sygdommen til andre vildtlevende svin og til virksomheder med opdrættede svin.

(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687) supplerer reglerne om bekæmpelse af de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2016/429, og som er defineret som kategori A-, B- og C-sygdomme i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882. Først og
fremmest er der ved artikel 63-66 i delegeret forordning (EU) 2020/687 fastsat visse foranstaltninger, som skal træffes i tilfælde af officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr, herunder afrikansk svinepest hos vildtlevende svin. Disse bestemmelser foreskriver navnlig oprettelse af en inficeret zone og
forbud mod flytning af vildtlevende dyr af listeopførte arter og animalske produkter heraf.

(4) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 er der fastsat særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Først og fremmest følger det af nævnte gennemførelsesforordnings artikel 3, litra b), at der i tilfælde af et udbrud af sygdommen hos vildtlevende svin i et område i en medlemsstat skal oprettes en inficeret zone i overensstemmelse med artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687. Desuden er det i nævnte gennemførelsesforordnings artikel 6 fastsat, at det pågældende område skal opføres som en restriktionszone II i samme forordnings bilag I, del II, og at den inficerede zone, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687, uden ophold skal tilpasses, så den som minimum omfatter restriktionszone II. De særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/605, omfatter bl.a. forbud mod flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, og produkter heraf uden for disse restriktionszoner.

(5) Efter et udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i regionen Piemonte i Italien underrettede den pågældende medlemsstat Kommissionen om situationen med hensyn til afrikansk svinepest på landets område og oprettede i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 en inficeret zone.

(6) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/28) blev vedtaget efter oplysninger fra medlemsstaten om dette udbrud.

(7) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/28 har den epidemiologiske situation i Italien udviklet sig med hensyn til afrikansk svinepest i regionerne Piemonte og Ligurien, og Italien har derfor gennemført de krævede bekæmpelsesforanstaltninger, og medlemsstaten har indsamlet yderligere overvågningsdata.

(8) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat at afgrænse den inficerede zone for afrikansk svinepest i Italien. Denne inficerede zone tager hensyn til den nuværende epidemiologiske situation i Italien.

(9) I afventning af opførelsen af det område i Italien, der er berørt af det nylige udbrud, som restriktionszone II i del II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 bør de deri fastsatte særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, som gælder for flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, og produkter heraf uden for disse zoner, for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest også finde anvendelse på flytning af sådanne sendinger fra den inficerede zone, som Italien har oprettet efter dette nylige udbrud, i tilgift til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 63-66 i delegeret forordning (EU) 2020/687.

(10) Den inficerede zone bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse og bør være omfattet af de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der gælder for restriktionszone II, jf. forordning (EU) 2021/605. På grund af denne nye epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i Italien og under hensyntagen til den øgede umiddelbare risiko for yderligere spredning af sygdommen bør flytning af sendinger af opdrættede svin og produkter heraf til andre medlemsstater og til tredjelande dog ikke være tilladt fra den inficerede zone i henhold til nævnte gennemførelsesforordning. Varigheden af zoneafgrænsningen bør også fastsættes ved denne afgørelse.

(11) For at afbøde de risici, der er forbundet med det nylige udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Italien, bør Italien derfor, indtil udløbsdatoen for denne afgørelse, ikke tillade flytning til andre medlemsstater og tredjelande af sendinger af svin, der holdes i den inficerede zone, eller produkter heraf.

(12) Den inficerede zone i Italien bør derfor straks oprettes og opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom varigheden af zoneafgræsningen bør fastsættes.

(13) Desuden bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/28 ophæves og erstattes af nærværende afgørelse.

(14) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.01.2022
Anvendelsesdato i EU
17.01.2022
Opphører å gjelde
07.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet