Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/93/EU av 14. februar 2014 om visse beskyttelsestiltak ved afrikansk svinepest i Litauen

Commission Implementing Decision 2014/93/EU of 14 February 2014 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Lithuania

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 07.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.06.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Litauen har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på to villsvinkadaver. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Litauen etablert en sone hvor tiltakene som beskrives i art 15 og 16 gjennomføres. For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at Litauen og medlemslandene i fellesskap kommer fram til en liste over infiserte områder i Litauen og hvor lenge slik regionalisering skal vare. Forordningen lister de områder som skal omfattes av den infiserte sonen; dette er områder på grensen til Hviterussland og omfatter funnstedet av viruset. Listeføringen er gyldig til 30 april 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Litauen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg kun mot Litauen og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Vurdering
Rettsakten retter seg kun mot Litauen og medfører ikke endring av norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2014
Anvendelsesdato i EU
10.03.2014
Opphører å gjelde
30.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet