Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/11 av 5. januar 2018 om visse midlertidige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2018/11 of 5 January 2018 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Poland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 15 i direktiv 2002/60/EF skal der efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin afgrænses et inficeret område.

(4) Polen har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 15 i direktiv 2002/60/EF afgrænset et inficeret område, hvori de i samme direktivs artikel 15 omhandlede foranstaltninger anvendes.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør det område, der er inficeret med afrikansk svinepest i Polen, identificeres på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) I afventning af mødet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør det inficerede område i Polen derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(7) Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.01.2018
Anvendelsesdato i EU
05.01.2018
Opphører å gjelde
12.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet