Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/263 av 20. februar 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/263 of 20 February 2018 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2018)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Denne rettsakten endrer beslutning 2014/709/EU og tilhørende vedlegg. I vedlegget er landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen delt inn og nummerert fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Områder som ikke er listeført i vedlegget regnes som tryggere enn listeførte områder. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.

For å forhindre spredning av afrikansk svinepest knyttet til menneskelig aktivitet i forbindelse med reisevirksomhet og sending av post, pålegger rettsakten medlemsslandene å sikre at passasjertransportoperatører, inkludert turopperatører, reisebyråer, flyplasser og havner og postvesen, informerer sine kunder om bekjempelsestiltakene i 2014/709/EU. Dette skal spesielt gjelde informasjon om hovedforbudene som gjelder for reisende fra områder listet opp i vedlegget til 2014/709/EU, og informasjon til postkunder. Berørte medlemsland skal også gjennomføre regelmessige informasjonskampanjer for å spre informasjon om bekjempelsestiltakene.

Alle medlemsland skal også sørge for at alle reisende langs landinfrastrukturruter, f.eks. internasjonale veiforbindelser og tilhørende veier, informeres på en synlig og tydelig måte om risikoen for spredning av afrikansk svinepest og om bekjempelsestiltakene i 2014/709/EU. Igjen skal dette spesielt gjelde for reisende til og fra områder listet i vedlegget til 2014/709/EU.

Endringene i vedlegget til beslutning 2014/709/EU består i at landområdene i vedlegget justeres for å ta hensyn til den siste sykdsomsutviklingen. Nye områder i Polen legges til i del en og to av vedlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i rettsakten er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Denne rettsakten medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer at det er positivt at informasjon om afrikansk svinepest og bekjempelsestiltakene blir mer synelig og tilgjengelig. Samtidig er det negativt at sykdomen sprer seg og at det blir nødvendig at nye områder må legges til i vedlegget.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.02.2018
Anvendelsesdato i EU
22.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet