Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/134/EU av 12. mars 2014 om visse beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen

Commission Implementing Decision 2014/134/EU of 12 March 2014 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Poland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Polen har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på to villsvinkadaver. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Polen etablert en sone hvor tiltakene som beskrives i art 15 og 16 gjennomføres. For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at Polen og medlemslandene i fellesskap kommer fram til en liste over infiserte områder i Polen og hvor lenge slik regionalisering skal vare. Forordningen lister de områder som skal omfattes av den infiserte sonen; områdene omfatter funnstedet av viruset. Området er utvidet med distriktet Biala Podlaska sammenlignet med tidligere område etter vedtak 2014/100/EU. Listeføringen er gyldig til 30. april 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Polen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg kun mot Polen og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
14.03.2014
Opphører å gjelde
30.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet