Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1416 av 3. august 2017 om visse beskyttelsestiltak ved afrikansk svinepest i Romania

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1416 of 3 August 2017 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Romania

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af udbrud af sygdommen, hvor de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes.

(4) Rumænien har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, hvori de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger anvendes.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at identificere de områder i Rumænien, der, jf. direktiv 2002/60/EF, er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med afrikansk svinepest, på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) De områder, der identificeres som beskyttelses- og overvågningszoner i Rumænien, bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse, og varigheden af regionaliseringen bør fastsættes.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.08.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet