Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/419 av 16. mars 2018 om visse beskyttelsestiltak ved afrikansk svinepest i Romania

Commission Implementing Decision (EU) 2018/419 of 16 March 2018 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Romania

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.3.2018

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af udbrud af sygdommen, hvor de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes.

(4) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/86 blev vedtaget efter oprettelsen af beskyttelses- og overvågningszoner i Rumænien, i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2002/60/EF, efter udbrud af afrikansk svinepest i den pågældende medlemsstat.

(5) Siden datoen for vedtagelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/86 har Rumænien underrettet Kommissionen om et nyt udbrud af afrikansk svinepest i en hobbybedrift. Rumænien har også på behørig vis truffet de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF efter de seneste udbrud, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2002/60/EF.

(6) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør de områder, der nu er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner for så vidt angår afrikansk svinepest i Rumænien, beskrives på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(7) De områder, der nu er identificeret som beskyttelses- og overvågningszoner i Rumænien, bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse, og varigheden af regionaliseringen bør fastsættes.

(8) Desuden bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/86 ophæves og erstattes af nærværende afgørelse for at tage hensyn til den ajourførte sygdomssituation i Rumænien.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2018
Anvendelsesdato i EU
17.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet