Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1270 av 11. september 2020 om visse midlertidige beskyttelsestiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i Tyskland

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1270 of 11 September 2020 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Germany

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre populationer af vildtlevende svin og til svinebedrifter.

(3) Ved Rådets direktiv 2002/60/EF er der fastsat minimumsforanstaltninger, som skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Navnlig skal der i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF træffes visse foranstaltninger efter bekræftelse af et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin.

(4) Tyskland har underrettet Kommissionen om den nuværende situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet som følge af et tilfælde af sygdommen i delstaten Brandenburg i denne forbundsstat og har i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF truffet en række foranstaltninger, herunder afgrænsning af et inficeret område, hvori de i samme direktivs artikel 15 omhandlede foranstaltninger anvendes, for at forhindre spredning af sygdommen.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør det område, der er inficeret med afrikansk svinepest i Tyskland, identificeres på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) I betragtning af alvoren af den epidemiologiske situation i Unionen, for så vidt angår spredningen af afrikansk svinepest, er det vigtigt, at denne afgørelse vedtages snarest muligt.

(7) I afventning af det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør det inficerede område i Tyskland derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(8) Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.09.2020
Anvendelsesdato i EU
11.09.2020
Opphører å gjelde
30.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet