Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5 i Nederland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2304 av 12. desember 2017 om visse midlertidige beskyttelsestiltak relatert til høypatogen aviær influensa av subtype H5 i Nederland

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2304 of 12 December 2017 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in the Netherlands

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.1.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter risiko- og observasjonssoner som Nederland skal opprette etter et utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5 hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap i landet. Rettsakten er fastsatt i påvente av en uttalelse fra EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og gjelder til 10. januar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa. Denne inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EU/EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal den 13. desember 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Anvendelsesdato i EU
13.12.2017
Opphører å gjelde
10.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet