Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/798 av 17. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/798 of 17 June 2020 amending Implementing Decision (EU) 2020/47 on protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.8.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer både selve beslutningen og vedlegg til beslutning (EU) 2020/47 som fastsetter risiko- og observasjonssonene som berørte medlemsstater ved utbrudd av høypatogen aviær influensa H5N8 hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Disse sonene skal opprettes i henhold til artikkel 16(1) i direktiv 2005/94/EF. Varigheten av tiltakene som skal iverksettes iht. artikkel 29(1) og artikkel 31 i direktiv 2005/94/EØF oppgis også i rettsakten. Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Endringen av selve beslutningen (EU) 2020/47 skyldes vedvarende høyt smittepress i deler av Ungarn. Disse områdene blir definert som høyrisikoområder, og tiltakene her går ut over de som er fastsatt i direktiv 2005/94/EF. All forflytning av fjørfe og daggamle kyllinger fra og til besetninger i disse områdene blir forbudt. Tettheten av fugl i disse områdene skal reduseres. Dyr som skal slaktes, kan sendes til slakterier i nærliggende områder så fremt ekstra risikobegrensende tiltak gjennomføres. Oppstart med nytt innsett av fugl i besetninger i dette området skal forskyves i tid, og er ikke tillatt før offentlig veterinærvesen har godkjent de smittereduserende tiltakenes som er blitt påkrevd. Områder med slike utfordringer listes nå i et nytt vedlegg II. På grunn av de spesielle utfordringer knyttet til disse områder omtalt i vedlegg II, forlenges tidsfristen for de allerede innførte risiko- og observasjonssonene som er ført opp i vedlegg I, del A og B i samme område.

Ytterligere endringer av vedlegg I er opprettelse av nye bekjempelsessoner og overvåkningssoner rundt det første utbrudd i Bulgaria og flere andre i Ungarn. Oppføringene av både Ungarn og Bulgaria endres i denne rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal den 18. juni 2020.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2020
Anvendelsesdato i EU
18.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet