Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/10 av 7. januar 2020 om visse midlertidige beskyttelsestiltak knyttet til høypatogen aviær influensa av underkategori H5N8 i Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2020/10 of 7 January 2020 concerning certain interim protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in Poland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder bestemmelser om hasteforanstaltninger, der skal træffes, hvis der forekommer tilfælde af visse listeopførte sygdomme, herunder højpatogen aviær influenza. Forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse fra den 21. april 2021. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 ophæves direktiv 89/662/EØF og 90/425/EØF med virkning fra den 14. december 2019. I henhold til sidstnævnte forordnings artikel 164, stk. 2, finder artikel 9 i direktiv 89/662/EØF og artikel 10 i direktiv 90/425/EØF dog fortsat anvendelse på de områder, der er omfattet af forordning (EU) 2016/429, indtil datoen for anvendelse af forordning (EU) 2016/429.

(2) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-virus hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Denne sygdom har alvorlige konsekvenser for fjerkræavls rentabilitet og forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(3) Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(4) Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(5) Rådets direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza. Denne regionalisering anvendes især med henblik på at opretholde fugles sundhedsstatus i resten af det pågældende område i medlemsstaten ved at forhindre indslæbning af patogenet og sikre tidlig påvisning af sygdommen.

(6) Polen har underrettet Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på en række bedrifter i landet, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og straks truffet de foranstaltninger, der er påkrævet i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner.

(7) Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Polen og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som denne medlemsstats kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor de bekræftede udbrud er konstateret.

(8) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i Polen i forhold til højpatogen aviær influenza, på EU-plan.

(9) De beskyttelses- og overvågningszoner i Polen, hvor de i direktiv 2005/94/EF fastsatte dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger anvendes, bør derfor, i afventning af det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, afgrænses i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(10) Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.01.2020
Anvendelsesdato i EU
09.01.2020
Opphører å gjelde
31.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet