Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/834/EU av 25. november 2014 om visse beskyttelsestiltak knyttet til høypatogen aviær influensa av underkategori H5N8 i Storbritannia

Commission Implementing Decision 2014/834/EU of 25 November 2014 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in the United Kingdom

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2) Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3) Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4) Rådets direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza.

(5)

På baggrund af Det Forenede Kongeriges underretning om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en bedrift med avlsænder i East Riding of Yorkshire, England, den 16. november 2014 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/807/EU vedtaget.

(6) Det fastsættes i gennemførelsesafgørelse 2014/807/EU, at de beskyttelses- og overvågningszoner, som Det Forenede Kongerige har fastlagt i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF, omfatter mindst de områder, der er anført som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Gennemførelsesafgørelse 2014/807/EU anvendes indtil den 22. december 2014.

(7) De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført som følge af udbruddet i Det Forenede Kongerige, er nu blevet taget op til fornyet vurdering i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(8) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at afgrænse de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner i Det Forenede Kongerige på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(9) Af hensyn til klarheden bør gennemførelsesafgørelse 2014/807/EU ophæves.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2014
Anvendelsesdato i EU
17.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet