Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2219 av 8. desember 2016 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2122 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2219 of 8 December 2016 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2016/2122 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.1.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget til beslutning (EU) 2016/2122. Vedlegget inneholder lister over risiko- og observasjonssoner som er opprettet i visse EU-medlemsstater som følge av utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8, samt varigheten av regionaliseringen. Endringer fra de opprinnelige listene er det er opprettet soner rundt nye utbrudd i Tyskland og Nederland. Videre er sonene i Ungarn utvidet som følge av flere utbrudd her. I tillegg er det opprettet soner i Frankrike og Polen etter utbrudd også i disse landene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU, inkludert denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gjør det enkelt for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen ved at den lister opp samtlige risiko- og observasjonssoner som er opprettet til nå, samt varigheten av regionaliseringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gjør det enkelt for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen ved at den lister opp samtlige risiko- og observasjonssoner som er opprettet til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Dermed kan en unngå at det oppstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen innenfor EØS og at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal den 9. desember 2016 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2016
Anvendelsesdato i EU
29.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet