Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1687 av 7. november 2018 om endring av vedtak 2007/25/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa og transport av fugl holdt som selskapsdyr, som ledsages av deres eiere, til EU med hensyn til virkeperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1687 of 7 November 2018 amending Decision 2007/25/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community, as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2018)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2007/25/EF gir beskyttelsestiltak for å forhindre introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til EU ved import av burfugl i privat eie fra tredjeland. Denne beslutningen har virkeperiode fram til 31. desember 2018.

Endringsrettsakten endrer ikke det materielle innholdet i beslutningen, men forlenger virkeperioden fram til 31. desember 2019. Årsaken er at det fortsatt er behov for slike beskyttelsestiltak da høypatogent fugleinfluensavirus fortsatt sirkulerer i mange tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2007/25/EF er gjennomført i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. Forskriften har ingen sluttdato for virkeperiode. Endring av virkeperiode krever derfor ingen forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at rettsakten vil ha få eller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trådte i kraft i EU den 10.11.2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet