Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/25/EF av 22. desember 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa og transport av fugl holdt som selskapsdyr, som ledsages av deres eiere, til Fellesskapet

Commission Decision 2007/25/EC of 22 December 2006 as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.1.2007

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Efter at der i 2004 udbrød aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af en højpatogen virusstamme, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for denne sygdom. Disse foranstaltninger omfatter blandt andet Kommissionens beslutning 2005/759/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande og transport fra tredjelande af fugle, der ledsager deres ejere. Beslutning 2005/759/EF anvendes indtil den 31. december 2006.

(2) Udbrud af aviær influenza forårsaget af den højpatogene aviær influenzavirusstamme H5N1 bliver regelmæssigt påvist i visse lande, som er medlemmer af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), herunder lande, der ikke tidligere har været berørt. Sygdommen er derfor endnu ikke inddæmmet. Endvidere registreres der stadig tilfælde i forskellige lande rundt om i verden, hvor mennesker som følge af tæt kontakt med inficerede fugle bliver syge eller endda dør.

(3) På anmodning fra Kommissionen afgav Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet på sit møde den 26. og 27. oktober 2006 en videnskabelig udtalelse om dyresundheds- og dyrevelfærdsrisici i forbindelse med import af vilde fugle bortset fra fjerkræ til Fællesskabet. I denne udtalelse gøres der opmærksom på risikoen for at sprede virussygdomme som for eksempel aviær influenza og Newcastle disease gennem import af andre fugle end fjerkræ, og der peges på mulige redskaber og løsningsmodeller, der kan reducere en identificeret dyresundhedsmæssig risiko i forbindelse med import af disse fugle. Desuden påpeges det, at det sjældent er muligt med sikkerhed at sondre mellem fugle, der er »fanget i naturen«, og fugle, der er »opdrættet i fangenskab«, idet mærkningsmetoder kan anvendes på de forskellige typer fugle, uden at det er muligt at sondre mellem dem.

(4) Disse konklusioner gælder også for transport af fugle holdt som selskabsdyr fra tredjelande. For at sikre en klar sondring mellem fugle i fangenskab, der er fanget i naturen med henblik på import i kommercielt øjemed, og fugle holdt som selskabsdyr, bør der fortsat gælde strenge betingelser for transport af levende fugle holdt som selskabsdyr uanset oprindelsesland, således at man sikrer selskabsfuglenes status og hindrer disse virussygdomme i at sprede sig. Anvendelsen af foranstaltningen i beslutning 2005/759/EF bør derfor forlænges indtil den 31. december 2007.

(5) Beslutning 2005/759/EF er blevet ændret flere gange, siden den trådte i kraft. Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2005/759/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(6) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
22.12.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet