Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2214 av 20. desember 2019 om endring av vedtak 2007/25/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa og transport av fugl holdt som selskapsdyr, som ledsages av deres eiere, til EU med hensyn til virkeperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2214 of 20 December 2019 amending Decision 2007/25/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community, as regards its period of application

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger gyldighetsperioden til beslutning 2007/25/EU om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland.

Gyldighetsperioden forlenges fra 31, desember 2019 til 31. desember 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2007/25/EU er gjennomført i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. Forskriften har ingen gyldighetsperiode og endringsrettsakten får derfor ingen betydning for det materielle innholdet.

Forskriftens EØS-henvisningsfelt er oppdatert med den siste endringsrettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er publisert i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2019
Anvendelsesdato i EU
20.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet