Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i Frankrike

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2460 av 23. desember 2015 om visse beskyttelsestiltak overfor aviær influensa av subtype H5 i Frankrike

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2460 of 23 December 2015 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in France

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.12.2015

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2) Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3) Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4) Rådets direktiv 2005/94/EF (3) indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til nævnte direktivs artikel 16 skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner og zoner med supplerende restriktioner i tilfælde af udbrud af højpatogen aviær influenza. I henhold til artikel 30 i direktiv 2005/94/EF skal der gennemføres visse foranstaltninger i overvågningszonerne med henblik på at forhindre spredning af sygdommen, herunder visse restriktioner for flytning af fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg.

(5) Ved Rådets direktiv 2009/158/EF (4) er der fastsat regler for samhandelen inden for EU med fjerkræ og rugeæg, herunder bestemmelser om udstedelse af de relevante veterinærcertifikater.

(6) Frankrig har underrettet Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 på bedrifter i landet, hvor der holdes fjerkræ, og straks truffet de foranstaltninger, der er påkrævet i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16 i nævnte direktiv.

(7) Laboratorieundersøgelser har vist, at de HPAI-virus af subtype H5N1, H5N2 og H5N9, der er konstateret i Frankrig, klart adskiller sig fra de HPAI-H5N1-virus, der blev konstateret i midten af 90'erne i Asien, og som første gang blev påvist i Europa i 2005. De HPAI-virus af subtype H5, der for nylig er blevet påvist i det sydvestlige Frankrig, er af europæisk oprindelse.

(8) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2239 (5) blev vedtaget med henblik på på EU-plan at listeopføre de beskyttelses- og overvågningszoner, Frankrig har oprettet i overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 2005/94/EF.

(9) På grund af den nuværende epidemiologiske situation og risikoen for yderligere spredning af sygdommen har Frankrig desuden også oprettet en stor supplerende spærrezone omkring de beskyttelses- og overvågningszoner, som omfatter flere departementer eller dele heraf i den sydvestlige del af Frankrig.

(10) For at begrænse spredning af sygdommen bør Frankrig sørge for, at der ikke afsendes sendinger af levende fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger eller rugeæg fra beskyttelses- og overvågningszonerne samt den supplerende spærrezone til andre dele af Frankrig, andre medlemsstater eller tredjelande.

(11) Daggamle kyllinger udgør en ubetydelig risiko for spredning af højpatogene aviær influenza-virus, forudsat at de er udklækket af rugeæg med oprindelse på fjerkræbedrifter i de supplerende spærrezoner og uden for beskyttelses- og overvågningszonerne, og afsendelsesrugeriet med sine logistiske systemer og biosikkerhedsforhold kan sikre, at rugeæggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for beskyttelses- eller overvågningszonerne og derfor har en anden sundhedsstatus.

(12) Rugeæg udgør en meget lav risiko for sygdomsoverførsel, forudsat at de er indsamlet fra flokke, der holdes i den supplerende spærrezone, og som er blevet underkastet serologiske undersøgelser med negative resultater. En anden betingelse er, at sådanne rugeæg og deres emballage skal desinficeres før afsendelse fra den supplerende spærrezone.

(13) Uden at det tilsidesætter de foranstaltninger, der skal gennemføres i beskyttelses- og overvågningszonen, er det derfor hensigtsmæssigt, at Frankrigs kompetente myndighed kan tillade afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger og rugeæg fra den supplerende spærrezone, der er anført i bilaget til denne afgørelse, i overensstemmelse med ovennævnte krav, og forudsat at der er indhentet forhåndsgodkendelse fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet.

(14) Den store udvidelse af den supplerende spærrezone, som Frankrig har oprettet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, ville medføre et forbud mod flytning af en stor andel af den modtagelige fjerkræbestand.

(15) Risikoen for, at fjerkræ eksponeres for aviær influenza-virus i cirkulation i de oprettede overvågningszoner, bør ligeledes begrænses ved hurtigt at reducere belægningsgraden for den modtagelige fjerkræbestand i disse zoner, der er indeholdt i den supplerende spærrezone, især ved rettidig slagtning og udskudt genindsætning på bedrifter i den pågældende zone.

(16) I betragtning af de store og uventet omfattende udbrud og de tilsvarende store overvågningszoner, der er oprettet omkring de enkelte udbrud, er det nødvendigt hurtigt at reducere belægningsgraden af modtageligt fjerkræ på bedrifter, der er udsat for en særlig høj risiko for infektion. En systematisk klinisk undersøgelse af fjerkræet før afsendelse ville medføre en betydeligt langsommere reduktion af belægningsgraden og øge risikoen for spredning af virus.

(17) Det bør derfor fastsættes, at der ikke foretages systematiske kliniske undersøgelser af fjerkræ på bedrifter i overvågningszonerne 24 timer før afsendelsen til direkte slagtning inden for overvågningszonen eller den supplerende spærrezone, forudsat at der kun tillades direkte flytninger af fjerkræ fra bedrifter i overvågningszonerne til et udpeget slagteri inden for overvågningszonen og den supplerende spærrezone, og disse flytninger foretages under strenge biosikkerhedsforanstaltninger, herunder en streng adskillelse fra fjerkræ med oprindelse i beskyttelseszonen, og at der foretages rengøring og desinficering i overensstemmelse hermed, og at genindsætning vil blive væsentligt udskudt.

(18) Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen, og omfanget af de zoner, der er omfattet af restriktioner, i samarbejde med Frankrig, og den finder, at de er egnede til at nå målene.

(19) Kommissionen finder også, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner samt supplerende spærrezoner, der er fastlagt af Frankrigs kompetente myndighed i henhold til artikel 16 direktiv 2005/94/EF, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor udbruddene blev konstateret.

(20) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt hurtigt at afgrænse de supplerende spærrezoner i Frankrig på EU-plan og fastsætte, at der ikke må afsendes sendinger af levende fjerkræ, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger eller rugeæg fra beskyttelses- og overvågningszonerne samt de supplerende spærrezoner til andre dele af Frankrig, andre medlemsstater eller tredjelande, medmindre der er givet særlige dispensationer.

(21) På baggrund af omfanget af den aktuelle udvikling af sygdomsudbrud er det ikke længere muligt rettidigt at ajourføre listen over de områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner, ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen. Frankrig skal derfor offentliggøre disse lister på de franske myndigheders websted, og de bør også offentliggøres på Kommissionens websted til orientering.

(22) Den supplerende spærrezone omkring områderne i beskyttelses- og overvågningszonerne bør derfor opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(23) Da Frankrig gennemfører supplerende foranstaltninger som fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2239 for at forhindre spredning af aviær influenza, og af klarhedshensyn bør nævnte gennemførelsesafgørelse ophæves.

(24) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.12.2015
Anvendelsesdato i EU
13.01.2016
Opphører å gjelde
31.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet