Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i Frankrike

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/42 av 15. januar 2016 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2460 om visse beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa av subtype H5 i Frankrike

Commission Implementing Decision (EU) 2016/42 of 15 January 2016 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2015/2460 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in France

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.1.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk versjon)

(1) Rådets direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til nævnte direktivs artikel 16 skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner og supplerende spærrezoner i tilfælde af udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI).

(2) Frankrig har i 2015 underrettet Kommissionen om udbrud af HPAI af subtype H5 på bedrifter i landet, hvor der holdes fjerkræ, og straks truffet de minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der er påkrævet i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner samt en supplerende spærrezone i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(3) Desuden blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2460 vedtaget for at tage hensyn til spredningen af HPAI i Frankrig og den franske kompetente myndigheds oprettelse af en stor supplerende spærrezone omkring beskyttelses- og overvågningszonerne. Denne supplerende spærrezone består af flere departementer eller dele heraf i den sydvestlige del af Frankrig. Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2460 foreskrives bl.a., at den supplerende spærrezone, der er oprettet af Frankrig i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF, som minimum skal omfatte de områder, der er angivet som den supplerende spærrezone i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(4) Frankrig har nu indberettet yderligere udbrud af HPAI, der er beliggende uden for de områder, der er angivet som den supplerende spærrezone i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2460. Som følge af udviklingen i den epidemiologiske situation og risikoen for yderligere spredning af sygdommen udvider Frankrig den supplerende spærrezone omkring de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner.

(5) Det er derfor nødvendigt at ændre bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2460 for at tage højde for Frankrigs udvidelse af den supplerende spærrezone.

(6) Kommissionen har gennemgået de bekæmpelsesforanstaltninger, som Frankrig har truffet, og finder det godtgjort, at grænserne for den supplerende spærrezone, der er oprettet af den franske kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor der er blevet bekræftet udbrud af HPAI.

(7) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at uberettigede handelshindringer indføres af tredjelande, er det nødvendigt på EU-plan hurtigt at beskrive den udvidede supplerende spærrezone, Frankrig har oprettet.

(8) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2460 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.01.2016
Anvendelsesdato i EU
05.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet