Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2014 av 14. desember 2018 om endring av vedlegg I til beslutning 2010/221/EU med hensyn til listen over områder i Irland som er frie for ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar)

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2014 of 14 December 2018 amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the list of areas in Ireland free of Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Anneks I til beslutning 2010/221/EU inneholder en liste over medlemstater, soner og segmenter som er ansett for å være frie for bestemte sykdommer som ikke er omhandlet av del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. Listen angir flere segmenter i Irland som frie for Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar). Irland har informert Kommisjonen om et nylig utbrudd av OsHV-1 µVar i segment 6 i Poulnasharry Bay, og listeføringen av sykdomsfrie områder for Irland bør oppdateres deretter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listen over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter. Listene er å finne her: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/aquaculture_en

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2018
Anvendelsesdato i EU
07.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D2014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro