Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/303/EF av 14. april 2008 om midlertidige særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia

Commission Decision 2008/303/EC of 14 April 2008 concerning interim protection measures relating to Classical Swine Fever in Slovakia

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag:
Den 11. april 2008 ble det påvist klassisk svinepest (KSP) i en svinebesetning i Slovakia.

Rettsakten lister opp særskilte tiltak som Slovakia og medlemsstatene skal gjennomføre for å hindre at KSP-smitte skal spres fra Slovakia til andre medlems- eller tredjestater. Tiltakene omfatter levende svin og avlsprodukter fra svin.

Merknader:
Det er laget en ny forskrift: Forskrift 15. april 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia. Forskriften er fastsatt av Mattilsynet uten forutgående høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.04.2008
Anvendelsesdato i EU
15.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.04.2008
Anvendes fra i Norge
15.04.2008