Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/909/EU av 12. desember 2014 om særskilte beskyttelsestiltak med hensyn til påviste tilfeller av liten kubebille i Italia

Commission Implementing Decision 2014/909/EU of 12 December 2014 concerning certain protective measures with regard to confirmed occurrences of the small hive beetle in Italy

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Lille stadebille (Aethina tumida) er en biparasit. Den er endemisk i Afrika syd for Sahara og kan formere sig hurtigt, hvor der findes biyngel og tavlehonning. Voksne eksemplarer kan flyve op til flere kilometer og invadere andre sådanne steder. Lille stadebille er en anmeldelsespligtig sygdom i Unionen i henhold til Rådets direktiv 92/65/EØF.

(2) Den 11. september 2014 underrettede Italien Kommissionen om forekomst af lille stadebille i en kernekoloni oprettet af en universitetsafdeling beliggende i regionen Calabrien.

(3) Italien indførte straks foranstaltninger for at udrydde og forhindre spredning af lille stadebille samt for at overvåge omfanget af forekomsten af denne parasit i områderne omkring udbruddet i Calabrien. Navnlig blev der oprettet en beskyttelseszone med en radius på 20 km og en overvågningszone med en radius på 100 km fra det sted, hvor udbruddet blev konstateret. Områderne inden for en radius på 100 km rækker også ind i provinserne Messina og Catania på Sicilien.

(4) Efter at have konstateret forekomsten af lille stadebille på andre bigårde tæt på det sted, hvor den første forekomst blev konstateret, udvidede Italien foranstaltningerne, herunder oprettelse af en overvågningszone og forbud mod flytning af honningbier og humlebier (Bombus spp.), således at de dækker hele regionen Calabrien.

(5) Siden datoen for den første forekomst af lille stadebille i Calabrien er der blevet konstateret yderligere 35 forekomster på bigårde, der er beliggende i nærheden inden for beskyttelseszonen med en radius på 20 km. De kontroller, som er blevet gennemført i andre dele af Calabrien, har indtil videre ikke påvist forekomst af parasitten.

(6) Den 7. november 2014 underrettede Italien Kommissionen om en ny forekomst af lille stadebille i den sicilianske provins Siracusa, som befinder sig uden for de områder, som tidligere var pålagt begrænsninger. Forekomsten blev konstateret på en bigård, der blev flyttet fra beskyttelseszonen i Calabrien ved udgangen af august 2014 inden gennemførelsen af de restriktive foranstaltninger.

(7) I alle positive tilfælde er de berørte bigårde blevet destrueret; spredningen af lille stadebille fra det berørte område i Italien kunne imidlertid udgøre en alvorlig fare for honningbier og humlebier i Unionen.

(8) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, samt for at forhindre spredning af lille stadebille til andre dele af Unionen er det nødvendigt, at der på EU-plan udarbejdes en liste over de områder i Italien, for hvilke der bør gælde visse flytningsrestriktioner for varer i forbindelse med forekomsten af lille stadebille.

(9) Desuden skal disse områder også tages i betragtning som reference, når der udstedes certifikater i forbindelse med samhandelen i EU, da det fremgår af sundhedscertifikatet til brug ved handel med bier og humlebier i del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF, at de skal komme fra et område med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af formodet eller bekræftet forekomst af lille stadebille, og hvor der ikke forekommer angreb heraf.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse tages op til revision på baggrund af udviklingen i den epidemiologiske situation for lille stadebille i Italien inden for en periode på otte måneder efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2014
Anvendelsesdato i EU
05.01.2015
Opphører å gjelde
31.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet