Beskyttelsestiltak mot munn- og klovesyke i Bulgaria: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/388/EU av 29. juni 2011 som endrer vedtak 2011/44/EU om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klovesyke i Bulgaria

Commission Implementing Decision 2011/388/EU of 29 June 2011 amending Decision 2011/44/EU concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2011/388/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2011/44/EU, som ble utarbeidet som følge av utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Det opprinnelige vedtaket inneholder et forbud mot å innføre levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter (inkludert behandlet mage, blære og innvoller), melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra enkelte områder i Bulgaria. Forbudet gjelder også innførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk. Vedtaket fastsetter også enkelte unntak fra forbudet.

Det har ikke vært innberettet nye utbrudd av munn- og klauvsjuke hos husdyr siden april, men det er for tidlig å avslutte tiltakene helt da det er nødvendig å forsikre seg om at sykdommen ikke lenger finnes hos dyrevilt. Imidlertid innskrenker man nå de områdene som skal være underlagt overvåkning og restriksjoner i kommisjons vedtak 2011/388/EU.

Merknader
Kommisjonsvedtaket er gjennomført i forskrift 1. juli 2011 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Forskriften anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 1. juli 2011 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2011
Anvendelsesdato i EU
21.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.2011
Anvendes fra i Norge
01.07.2011