Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/44/EU av 19. januar 2011 om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria

Commission Decision 2011/44/EU of 19 January 2011 concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/44/EU er utarbeidet som følge av at utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria, tidligere påvist på tre villsvin i forbindelse med jakt, nå også er påvist på domestisert storfe, småfe og svin.

Vedtaket erstatter vedtak 2011/8/EU. Vedtak 2011/44/EU inneholder som det forrige vedtaket forbud mot å innføre levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter (inkludert behandlet mage, blære og innvoller), melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra enkelte områder i Bulgaria. Forbudet gjelder også innførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk. Vedtaket fastsetter også enkelte unntak fra forbudet.

Det som er nytt med vedtak 2011/44/EU er at datoen tiltakene skal gjelde fra endres til 9. desember 2010, forbudet som gjelder hud og skinn utvides, det innføres forbud mot utførsel av levende klauvdyr til risikosonen Burgas, det innføres krav om forebyggende tiltak for eventuell innførsel av levende klauvdyr i perioden 9. desember 2010 til 6. januar 2011 samt at ytterligere to regioner i Bulgaria som ligger i tilknytning til risikosonen tas inn på listen over observasjonssoner.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i forskrift 21. januar 2011 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Forskriften anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning fordi det er begrenset med handel av levende mottakelige dyr og dyreprodukter fra Bulgaria. Hvis situasjonen trekker ut, kan Mattilsynet og Tollvesenet på sikt få økte utgifter i forbindelse med planlagt utvidet kontroll av reisendes personlige bagasje når turistsesongen kommer i gang. De første direkte flyvningene til Bulgaria starter opp i april.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2011
Anvendelsesdato i EU
09.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.01.2011
Anvendes fra i Norge
21.01.2011