Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/242 av 7. februar 2019 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/65 med hensyn til beskyttelsestiltak mot overføring av munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2019/242 of 7 February 2019 amending Commission Implementing Decision (EU) 2017/675 with regards to measures preventing the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria, Libya, Morocco and Tunisia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning (EU) nr. 2017/675. Beslutningen ble vedtatt etter utbrudd av munn- og klauvsjuke i Algerie og fastsetter tiltak for å forebygge innførsel av sykdommen til EU. Tiltakene omfatter krav om rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy/fartøy som brukes til transport av dyr fra Algerie til EU, enten direkte eller via Marokko eller Tunisia. Endringen er at de samme tiltakene gjøres gjeldende overfor Libya og Marokko etter utbrudd i disse landene også.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever gjennomføring i forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De fleste reglene i rettsakten gjelder for den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Norge er EØS-yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Trolig er det lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS og de berørte landene hvor Norge er den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge. Den får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området den 11. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2019
Anvendes fra i Norge
12.02.2019