Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/489 av 21. mars 2018 om endring av kommisjonsbeslutning (EU) 2017/675 om beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klauvsjukevirus til Unionen fra Algerie og Tunisia

Commission Implementing Decision (EU) 2018/489 of 21 March 2018 amending Commission Decision (EU) 2017/675 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria and Tunisia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning (EU) nr. 2017/675. Beslutningen har til hensikt å hindre introduksjon av munn- og klauvsjukevirus fra Algerie og Tunisia etter utbrudd av sjukdommen i disse landene. Den fastsetter tiltak som omfatter krav om rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy/fartøy som brukes til transport av dyr fra Algerie og Tunisia til EU, enten direkte eller via Marokko. Endringen består i at beskyttelsestiltakets varighet forlenges fra 30.04.2018 til 30.06.2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning (EU) nr. 2017/675 er gjennomført i forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området. Det er imidlertid ikke satt noen sluttdato for varighet av bestemmelsene i denne forskriften. En forlengelse av beskyttelsestiltakenes varighet i EU krever derfor ingen endring av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De fleste reglene i rettsakten gjelder for den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Norge er EØS-yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Trolig er det lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS og Algerie/Tunisia hvor Norge er den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge. Den får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.03.2018
Anvendelsesdato i EU
22.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet