Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/675 av 7. april 2017 om tiltak mot innførsel av munn- og klauvsjukevirus til EU fra Algerie

Commission Implementing Decision (EU) 2017/675 of 7 April 2017 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.4.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten krever at EU-medlemsstatene sikrer at transportør eller fører av dyretransportkjøretøy eller -fartøy ved ankomst fra Algerie, enten direkte eller via Marokko eller Tunisia, gir vedkommende myndighet på innreisestedet i EU opplysninger som viser at lasterommet til dyr, kjøretøyets øvrige deler, lasterampen, utstyr som har vært i kontakt med dyrene, hjulene, førerhuset og beskyttelsestøy/støvler som er brukt under avlessingen er blitt rengjort og desinfisert etter siste avlessing av dyr. Opplysningene skal gis i form av en skriftlig erklæring etter en modell som er vedlegg til rettsakten eller tilsvarende. Erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet i tre år. Rettsakten krever også at vedkommende myndighet foretar visuell kontroll av kjøretøyet for å avgjøre om det er tilfredsstillende rengjort og desinfisert.

Rettsakten krever at vedkommende myndighet i en EU-medlemsstat, som skal utstede helsesertifikat for dyr som skal til Algerie, skal foreta visuell kontroll av dyretransportfartøyer for å avgjøre om de er tilfredsstillende rengjort og desinfisert før dyrene lastes på.

Hvis kontrollen ved innførsel eller avsendelse viser at rengjøring og desinfeksjon er utført tilfredsstillende, krever rettsakten at vedkommende myndighet attesterer dette ved å utstede et sertifikat etter en bestemt modell som er vedlegg til rettsakten. Hvis kontrollen derimot viser at rengjøring og desinfeksjon ikke er utført tilfredsstillende, krever rettsakten at vedkommende myndighet iverksetter bestemte tiltak før sertifikatet eventuelt utstedes. Sertifikatet og en gjenpart av det skal oppbevares av henholdsvis transportøren/føreren og vedkommende myndighet i tre år.

Rettsakten gir vedkommende myndighet på innreisestedet i EU hjemmel til å la ethvert kjøretøy som har transportert fôr fra eller til Algerie gjennomgå desinfeksjon på stedet hvis det er nødvendig for å redusere risikoen for innførsel av munn- og klauvsjuke.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever gjennomføring i forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De fleste reglene rettsakten oppstiller gjelder for den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Norge er EØS-yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Trolig er det lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS og Algerie hvor Norge er dn første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge. Den får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Algerie meldte den 31. mars i år fra til OIE om utbrudd av munn- og klauvsjuke (MKS) i den vestlige delen av landet. Av meldingen går det ikke fram om landet har iverksatt andre bekjempelsestiltak mot sykdommen enn vaksinasjon. Forekomst av MKS i Algerie kan utgjøre en alvorlig risiko for husdyrpopulasjonen i EØS. MKS-situasjonen i Algerie er fortsatt usikker og det eksporteres et vesentlig antall forsendelser av storfe fra EØS-stater til Algerie. Situasjonen gjør det nødvendig å iverksette relevante beskyttelsestiltak på EØS-nivå for å unngå innførsel av sykdommen. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området den 11. april 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2017
Anvendelsesdato i EU
07.04.2017
Opphører å gjelde
30.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.04.2017
Anvendes fra i Norge
11.04.2017