Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Libya og Marokko

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2217 av 27. november 2015 om tiltak for å forebygge spredning til EU av munn-og klovsykevirus fra Libya og Marokko

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2217 of 27 November 2015 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Libya and Morocco

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klovsyke fra Libya og Marokko gjennom kjøretøyer og fartøyer som brukes, har vært brukt eller skal brukes til frakt av fôr eller levende dyr (heretter: "transportmidler").

Rettsakten oppstiller krav om at transportøren eller føreren av transportmidler ved ankomst til første stat i EØS-området avgir en erklæring om at transportmiddelet er rengjort og desinfisert. Videre oppstilles det en plikt for myndighetene i ankomstlandet til å kontrollere om transportmiddelet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Dersom myndighetene finner at transportmiddelet ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert, skal myndighetene iverksette tiltak for å sikre rengjøring og desinfeksjon, eller nekte transportmiddelet adgang til EØS-området. Når kjøretøyet eller fartøyet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert skal myndighetene attestere dette ved å utstede et sertifikat.

Videre kan myndighetene på visse vilkår pålegge desinfeksjon på kontrollstedet av kjøretøy som har transportert fôr eller dyr av hestefamilien mellom EØS-området og Libya eller Marokko.

Det oppstilles også en plikt for myndighetene som skal utstede dyrehelsesertifikat til å kontrollere visuelt at transportmidler som skal frakte dyr til Libya eller Marokko er rengjort og desinfisert før dyrene lastes på.

Rettsakten gjelder frem til 31. desember 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 4. november 2014 nr. 1396 om tiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området. Endringsforskriften vedtas uten forutgående høring jf. matloven § 23 tredje led

Økonomiske og administrative konsekvenser
De fleste reglene rettsakten oppstiller gjelder for det første EØS-landet som transportmiddelet kommer til. Norge er yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Det er trolig lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS-området og Nord-Afrika hvor Norge er det første EØS-landet som transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2015
Anvendelsesdato i EU
21.12.2015
Opphører å gjelde
31.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.01.2016
Anvendes fra i Norge
25.01.2016