Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/887 av 22. mai 2017 om tiltak for å forebygge innførsel til Unionen av munn- og klauvsjukevirus fra Tunisia og om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/675

Commission Implementing Decision (EU) 2017/887 of 22 May 2017 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Tunisia and amending Implementing Decision (EU) 2017/675

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.6.2017. Norsk forskrift kunngjort 31.5.2017.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning (EU) nr. 2017/675. Beslutningen ble vedtatt etter utbrudd av munn- og klauvsjuke i Algerie og fastsetter tiltak for å forebygge innførsel av sykdommen til EU. Tiltakene omfatter krav om rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy/fartøy som brukes til transport av dyr fra Algerie til EU, enten direkte eller via Marokko eller Tunisia. Endringen er at de samme tiltakene gjøres gjeldende overfor Tunisia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever gjennomføring i forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De fleste reglene i rettsakten gjelder for den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Norge er EØS-yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Trolig er det lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS og Tunisia hvor Norge er den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge. Den får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Tunisia meldte den 28. april 2017 om utbrudd av munn- og klauvsjuke av serotype A på sitt territorium. De samme beskyttelsestiltakene som er innført i forhold til Algerie bør derfor gjøres gjeldende overfor Tunisia.
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området den 30. mai 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2017
Anvendelsesdato i EU
24.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.05.2017
Anvendes fra i Norge
30.05.2017