Beskyttelsestiltak mot SARS-CoV-2: rapportering om mink og andre dyr av familien Mustelidae og mårhund

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2183 av 21. desember 2020 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med rapportering om infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr av familien Mustelidae og hos mårhund

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2183 of 21 December 2020 concerning certain protective measures in relation to reporting infection with SARS-CoV-2 in minks and other animals of the family Mustelidae and in raccoon dogs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.1.2021)

Sammendrag av innhold

Innledning:
En risikovurdering fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og en uttalesle fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) peker på mulighetene for smitteoverføring fra mink (og andre mårdyr og mårhund) av SARS-CoV-2-virus (Covid-19) til mennesker. I henhold til direktiv 2003/99/EF skal alle medlemsland sikre både data og agens av alle zoonoser, og videre i henhold til direktivene 90/425/EØF(opphevet) og 89/662/EØF straks informere andre medlemsland og Kommisjonen når smittsomme sykdommer, som medfører en fare for både dyr og mennesker, blir diagnostisert i eget land. På grunn av den svært kritiske situasjonen med Covid-19 er det nødvendig å harmonisere rapporteringssystemet for raskere å utveklse informasjon og sammenstille en risikovurdering for de tiltak som må besluttes. Videre skal Kommisjonen sammenfatte alle rapporter og offentliggjøre en liste over smittesituasjonen innenfor EØS-områet. (Denne offentliggjøringen skal følge rammene for GDPR.)

Innhold:
Medlemsland rapporter til Kommisjonen senest tre dager etter at Covid-19 smitte er bekreftet hos mink eller andre mårdyr samt mårhund. Deretter ukentlige rapporter. Rapportene skal inneholde de opplysninger som er listet i vedlegget til denne rettsakten, og Kommisjonen skal bestemme det elektroniske formatet for rapporteringen.

Kommisjonen skal jevnlig informere den stående komite for planter, dyr, mat og fôrvarer (PAFF) om innsendte rapporter, samt offentliggjøre et sammendrag på sine nettsider.

Rettsakten er gyldig til ny dyrehelseforordning trer i kraft 21. aprilk 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Rettsakten er å forstå som en instruks til Mattilsynet ved Koronastaben og vil legges inn i MatCIM med varighet til slutten av april 2021.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukerne. Norge har allerede et nasjonalt overvåkningssystem med tanke på Covid-19 for både mink og minkfarmere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Første utkast av denne rettsakten var også forankret i ny dyreheleforordning (EU) 2016/429, artikkel 259; Nødtiltak truffet av Kommisjonen. Denne koblingen er tatt bort i gjeldende rettsakt. En forlengelse, etter 21. april 2021, vil mulig ta utgangspunkt i samme artikkel i dyrehelseforordningen. Norge har fått tilpasningstekst til denne artikkelen og en ev. ny rettsakt vil også gå etter forenklet prosedyre.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2020
Anvendelsesdato i EU
22.12.2020
Opphører å gjelde
20.04.2021
Erstattes av

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet