Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1886 av 7. november 2019 om endring av beslutning 2010/346/EU med hensyn til regionalisering av Romania i forbindelse med beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1886 of 7 November 2019 amending Commission Decision 2010/346/EU as regards the regionalisation of Romania for the application of the protective measures with regard to equine infectious anaemia

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2020)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2019/1886/EU endrer beslutning 2010/346/EU når det gjelder hvilke deler av Romania beskyttelsestiltakene mot smittsom anemi hos hest gjelder for.

Beslutning 2010/346/EU fastsetter beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi hos hestedyr i Romania. Årsaken til at beslutning 2010/346/EU ble fastsatt var at smittsom anemi i Romania på det tidspunktet ikke var utryddet. Beslutningen gjelder dyr av hestefamilien fra Romania samt sæd, egg og embryo eller blodprodukter fra slike dyr. Beslutningen pålegger rumenske myndigheter å sørge for tiltak i form av isolering under offentlig tilsyn, testing, rapportering samt utstedelse av dokumentasjon i form av henholdsvis helsesertifikater og identifikasjonsdokumenter (pass) for dyr av hestefamilien. Videre stilles det krav om at alle dyr av hestefamilien skal være merket med en elektronisk transponder. Det følger også av vedtaket at forsendelser skal meldes til bestemmelsesstedet via Traces minst 36 timer før ankomsttidspunktet. Videre pålegger vedtaket andre medlemsland å sikre at dyr av hestefamilien som importeres fra Romania enten slaktes innen 72 timer etter ankomst til mottakerslakteriet eller isoleres under offentlig veterinærtilsyn.

På møtet i Den stående komite i juni 2019 la Romania frem en situasjonsrapport over smittsom anemi i landet. Det fremgikk av rapporten at visse deler av Romania har vært fri for sykdommen i mer enn 12 måneder, eller at sykdomsforekomsten har ligget under grensen på regionalt nivå som skal overholdes av medlemsland for å oppnå fristatus. Det ble derfor besluttet at virkeområdet for beskyttelsestiltakene i Romania burde avgrenses i til å gjelde kun de områder der beskyttelsestiltak fortsatt anses nødvendig.

Vedlegg til beslutning 2010/346/EU bør derfor endres.

Beskyttelsestiltakene skal gjelde for følgende områder i Romania:

Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistriț-Năsăud, Sălaj, Cluj, Mureș, Harghita, Alba, Sibiu, Brașov, Hunedora, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Tulcea.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift 26. juli 2010 nr. 1139 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den er publisert i OJ.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
01.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.11.2019
Anvendes fra i Norge
27.11.2019