Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/346/EU av 18. juni 2010 om beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania

Commission Decision 2010/346/EU of 18 June 2010 on protective measures with regard to equine infectious anaemia in Romania

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2010)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2010/346/EU fastsetter beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania. Vedtaket gjelder dyr av hestefamilien fra Romania samt sæd, egg og embryo eller blodprodukter fra slike dyr. Dyr som går i transitt gjennom Romania på store veier eller som transporteres uten avbrudd gjennom landet direkte til slakteri for slakting, er ikke omfattet. Vedtaket pålegger rumenske myndigheter å sørge for tiltak i form av isolering under offentlig tilsyn, testing, rapportering samt utstedelse av dokumentasjon i form av henholdsvis helsesertifikater og identifikasjonsdokumenter (pass) for dyr av hestefamilien. Videre stilles det krav om at alle dyr av hestefamilien skal være merket med en elektronisk transponder. Det følger også av vedtaket at forsendelser skal meldes til bestemmelsesstedet via Traces minst 36 timer før ankomstidspunktet. Videre pålegger vedtaket andre medlemsland å sikre at dyr av hestefamilien som importeres fra Romania enten slaktes innen 72 timer etter ankomst til mottakerslakteriet eller isoleres under offentlig veterinærtilsyn. Det stilles også krav om særskilt testing av dyrene både i forbindelse med import og før videre eksport til annet medlemsland.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i forskrift 26. juli 2010 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania. I § 1 reguleres forskriftens virkeområde. Av § 2 første ledd følger at det er forbudt å importere dyr av hestefamilien fra Romania samt sæd, egg og embryo eller blodprodukter fra slike dyr. I annet ledd gjøres unntak fra importforbudet slik at dyr av hestefamilien og serum samt frossen sæd og embryo fra slike dyr likevel kan importeres dersom krav om henholdsvis helsesertifikater og identifikasjonsdokumenter (pass) samt merking med elektronisk transponder er oppfylt. Kravene om slakting eller isolering og om testing av dyrene etter ankomst følger av § 3. I § 4 reguleres krav om testing dersom dyrene eksporteres til andre EØS-land før det er gått 90 dager etter ankomst på mottakervirksomheten. Videre er det tatt inn en bestemmelse i paragrafens annet ledd hvorav følger at dyrene skal være fulgt av et helsesertifikatet som angitt i vedlegg til forskriften.

Forskriften innebærer at det fastsettes nye krav ved import av dyr av hestefamilien fra Romania. Dyreeiere får plikt til å isolere dyr mens både dyreeiere og slakterier får plikt til å sørge for at det utføres tester av dyrene. Veterinærinstituttet utfører agar-gel-immundiffusjonstester. Testen for første dyr koster kroner 270 pluss moms. Dersom det rekvireres tester for flere dyr betales halv pris for de øvrige dyrene. Mattilsynet får en plikt til å føre tilsyn med dyr som er isolert etter forskriften § 3 første ledd b). Imidlertid har det, ifølge opplysninger fra Statistisk sentralbyrå, verken i 2009 eller i perioden januar til juni 2010 vært importert dyr av hestefamilien fra Romania. Vi vurderer det derfor slik at forskriften ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Saken skal ikke notifiseres til ESA.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. juli 2010 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2010
Anvendelsesdato i EU
12.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2010
Anvendes fra i Norge
26.07.2010