Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1998 av 28. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/320 med hensyn til gyldighetsperioden til beskyttelsestiltak mot soppen Batrachochytrium salamandrivorans ved handel med salamandre

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1998 of 28 November 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/320 as regards the period of application of the animal health protection measures for salamanders in relation to the fungus Batrachochytrium salamandrivorans

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger beskyttelsestiltaket (beslutning (EU) 2018/320) ved handel med salamandere mot soppinfeksjonen Batrachochytrium salamandrivorans fra 31, desenber 2019 til 20 april 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører at gyldighetsperioden for forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batachrochytrium salamandrivorians i forbindelse med innførsel og utførsel av salamandere må forlenges til 20. april 2021.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringen ikke vil få nevneverdge økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
02.12.2019
Opphører å gjelde
20.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.12.2019
Anvendes fra i Norge
03.12.2019