Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1306/2014 av 8. desember 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 750/2014 ved å forlenge anvendelsesperioden for beskyttelsestiltakene vedrørende endemisk diaré hos svin

Commission Implementing Regulation (EU) No 1306/2014 of 8 December 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 750/2014 by extending the period of application of the protection measures in relation to porcine epidemic diarrhoea

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.02.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.02.2015)

Sammendrag av innhold
Epidemisk diaré hos svin (PED) er en sjukdom som hovedsakelig rammer spedgris. Morbiditeten og mortaliteten hos grisunger er høy. Voksne individer kan også rammes, men disse får ofte milde symptomer. PED forårsakes av to subtyper coronavirus, alfa og delta. USA og Canada har nylig rapportert til verdens dyrehelse organisasjon (OIE) om utbrudd av PED i svinepopulasjonen. Epidemiologisk og klinisk ser utbruddet ut til å arte seg annerledes enn tidligere utbrudd med coronavirus. I EU har man kun hatt, og har, utbrudd med alfa coronavirus.

Direktiv 91/496/EØF gir mulighet til å fastsette spesielle vilkår for beskyttelse mot nye sykdommer i tredjeland som truer dyrehelse eller folkehelse i unionen. Forordning (EU) nr. 206/2010 fastsetter krav og helsesertifikater som skal benyttes ved import av levende dyr. I del 2 vedlegg 1 av forordningen gis sertifikatmodellen for ungulater.

Forordning (EU) nr. 750/2014 gir særskilte beskyttelsestiltak ved import av levende svin fra USA og Canada. Helsesertifikatet for import av svin POR-X fra del 2 i vedlegg 1 av forordning (EU) nr. 206/2010 er brukt som utgangspunkt. I helsesertifikatets punkt II.2.1 er det lagt til et nytt underpunkt c) som krever at dyrene i forsendelsen skal ha vært holdt i en besetning hvor det ikke har vært noe bekreftet eller mistenkt tilfelle av PED de siste 40 dager før forsendelse. Det kreves også at avføringsprøver fra dyrene som skal sendes har blitt testet med en PCR-test for procin epidemic diare virus og procint deltacoronnavirus tidligst 7 dager før avreise med negativt resultat. Videre skal dyrene ikke ha blitt vaksinert mot PED.

Forordning (EU) nr. 1306/2014 forlenger gyldighetsperioden av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 750/2014 til 31. oktober 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 1306/2014 vil medføre endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. Ved implementering av forordning (EU) nr. 750/2014 ble det ikke fastsatt noen dato for når de særskilte beskyttelsestiltakene opphører. Endringene medfører derfor kun at henvisninger til forordning (EU) nr. 1306/2014 legges til.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører minimale økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge da livdyrimporten av svin er svært begrenset. Konsekvensen dersom man får viruset inn i landet vil derimot vært svært omfattende og rettsakten ansees derfor som berettiget og nødvendig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Problemet med epidemisk grisediare (PED) i USA og Canada er kjent, import av livdyr er minimal og innføring av strengere krav på lik linje med EU er i alles interesse. Mattilsynet mener at det er åpenbart unødvendig med høring i dette tilfellet iht. fvl § 37 c.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2014
Anvendelsesdato i EU
12.12.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2015
Anvendes fra i Norge
19.02.2015