Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1367 av 10. august 2016 om visse beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1367 of 10 August 2016 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Poland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.8.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden eller til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3) Ved Rådets direktiv 2002/60/EF er der fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af udbrud af sygdommen, hvor de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes.

(4) Polen har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, hvori de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger anvendes.

(5) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at identificere de områder i Polen, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med afrikansk svinepest, på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat.

(6) De områder, der identificeres som beskyttelses- og overvågningszoner i Polen, bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse.

(7) Foranstaltningerne bør have tidsbegrænset anvendelse, således at der er tilstrækkelig tid til den epidemiologiske undersøgelse, og således at foranstaltningerne kan blive taget op til overvejelse.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2016
Anvendelsesdato i EU
31.08.2016
Opphører å gjelde
30.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet