Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1839 av 9. oktober 2017 om endring av gjennomføringsbeslutningen 2013/426/EU om forebyggende tiltak mot innførsel av afrikansk svinepest-virus til EØS fra visse tredjeland eller deler av tredjeland, hvor det er bekreftet, at sykdommen forekommer, og om opphevelse av beslutning 2011/78/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1839 of 9 October 2017 amending Implementing Decision 2013/426/EU on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet for å hindre innførsel av afrikansk svinepest (ASF)-virus i forbindelse med nylig utbrudd i Moldova.

Kommisjonens beslutning 2013/426/EU setter bl.a krav til vask og desinfeksjon av kjøretøy brukt til dyretransport. Beslutningen har et vedlegg med en tredjelandsliste over hvilke land disse kravene stilles til. Dagens liste omfatter Hviterussland og Russland. Denne listen utvides til også å gjelde Moldova. Antallet levendedyrtransporter fra disse landene som ankommer Norge som første EØS-land ansees å være liten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området. Endringen innebærer at Moldova føres opp på lista over tredjestater i vedlegg I av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endring av forskriften medfører få eller ingen konsekvenser da antallet dyretransporter som omfattes ansees å være lite.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2017
Anvendelsesdato i EU
11.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
03.11.2017
Anvendes fra i Norge
03.11.2017
Annen informasjon