Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1752 av 29. september 2015 om endring av vedtak 2013/426/EU om forholdsregler mot innførsel av afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjeland eller områder av tredjeland, hvor det er bekreftet, at sykdommen forekommer, og om opphevelse av vedtak 2011/78/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1752 of 29 September 2015 amending Implementing Decision 2013/426/EU on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet for å hindre innførsel av afrikansk svinepest (ASF)-virus i forbindelse med nylig utbrudd i Ukraina.

Kommisjonens vedtak 2013/426/EU setter bl.a krav til vask og desinfeksjon av kjøretøy brukt til dyretransport. Vedtaket har en tredjelandsliste over hvilke land disse kravene stilles til. Dagens liste omfatter Hviterussland og Russland. Denne listen utvides til også å gjelde Ukraina. Antallet levendedyrtransporter ifra disse landene som ankommer Norge som første EØS-land ansees å være liten.

Fordi sykdomssituasjonen fremdeles er ufordelsaktig utsettes sluttdato for vedtak 2013/426/Eu ifra 31. desember 2015 til 31. desember 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området. Ukraina vil tilføres på listen over tredjestater hvor afrikansk svinepest er bekreftet i vedlegg I av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området. Sluttdato for beskyttelsestiltakene er ikke tatt inn i norsk lov, endring av sluttdato i EUs regelverk medfører dermed innen endring av norsk lov.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Regelverket medfører lite konsekvenser da antallet transporter som omfattes ansees å være lite.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering
Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2015
Anvendelsesdato i EU
21.10.2015
Opphører å gjelde
31.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.10.2015
Anvendes fra i Norge
02.10.2015