Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/463/EF av 17. juni 2008 om endring av vedtak 2002/994/EF om beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

Commission Decision 2008/463/EC of 17 June 2008 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina gælder for alle animalske produkter, der importeres fra Kina, og som er beregnet til konsum eller foder.

(2) I henhold til nævnte beslutnings artikel 3 skal medlemsstaterne tillade import af de produkter, der er opført i del II i bilaget til beslutningen, når de er ledsaget af en erklæring fra den kompetente kinesiske myndighed om, at hver sending inden afsendelsen er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke frembyder nogen risiko for menneskers sundhed. Testen udføres med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter.

(3) Nu er der imidlertid også fundet restkoncentrationer af malakitgrønt og krystalviolet i akvakulturprodukter importeret fra Kina. Artikel 3 i beslutning 2002/994/EF bør derfor ændres, så den også omfatter undersøgelse af akvakulturprodukter for de pågældende stoffer.

(4) Der bør fastsættes en overgangsperiode, hvori det er tilladt at importere sendinger af akvakulturprodukter, der ikke er ledsaget af resultaterne af undersøgelser for restkoncentrationer af malakitgrønt og krystalviolet, forudsat at medlemsstaterne sikrer, at de pågældende sendinger underkastes de relevante undersøgelser ved ankomsten til Fællesskabet.

(5) Beslutning 2002/994/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.08.2008
Anvendes fra i Norge
05.08.2008