Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/639/EF av 30. juli 2008 om endring av vedtak 2002/994/EF beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

Commission Decision 2008/639/EC of 30 July 2008 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to products of animal origin imported from China

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina gælder for alle animalske produkter, der importeres fra Kina, og som er beregnet til konsum eller foder.

(2) I henhold til nævnte beslutnings artikel 2 skal medlemsstaterne tillade import af de produkter, der er opført i del II i bilaget til beslutningen, når de er ledsaget af en erklæring fra den kompetente kinesiske myndighed om, at hver sending inden afsendelsen er blevet under kastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke frembyder nogen risiko for menneskers sundhed. Testen udføres med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter.

(3) Kinas kompetente myndighed har fremlagt en relevant plan for overvågningen af restkoncentrationer i fjerkræ bestemt til eksport til Fællesskabet. Planen blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2004/432/EF af 29. april 2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF.

(4) Kommissionen har desuden for nylig foretaget verifikation på stedet af de overvågningsforanstaltninger, der anvendes til kontrol af restkoncentrationer af veterinærlægemidler i fjerkræ, og resultatet af verifikationen var positivt.

(5) Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF er provinsen Shandong i Kina blevet godkendt med henblik på import til EU af varmebehandlede fjerkrækødprodukter.

(6) Fjerkrækødprodukter bør derfor opføres på listen over produkter i del II i bilaget til beslutning 2002/994/EF, som bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Tilladelsen til at importere fjerkrækødprodukter fra Kina til Fællesskabet tilsidesætter ikke andre sundhedsforanstaltninger truffet af hensyn til folke- eller dyresundheden.

(8) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2008
Anvendelsesdato i EU
25.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.08.2008
Anvendes fra i Norge
11.08.2008