Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/799/EF av 29. oktober 2009 om endring av vedtak 2002/994/EF beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

Commission Decision 2009/799/EC of 29 October 2009 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2002/994/EF som fastsetter et importforbud for animalske produkter fra Folkerepublikken Kina. Grunnrettsakten gir et unntak fra importforbud for varer som er listet opp i rettsaktens vedlegg. De unntatte produktene i vedlegget deles i to grupper, der produktene i gruppe 1 kan importeres uten et helsesertifikat, mens produktene i gruppe 2 kan importeres hvis de følges av et helsesertifikat.

Rettsakten endrer opplistingen i gruppe 2 i vedlegget, der egg og eggprodukter er tatt inn i opplistingen.

Import av disse produktene forutsetter at andre krav til produktene gitt ellers i regelverket er oppfylt.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 31. august 2004 nr. 1229 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalske opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Endringen med å ta egg og eggprodukter inn i gruppe 2 i vedlegget vil gjøre det lettere for næringen å importere disse produktene, mot at de sender med et helsesertifikat som beviser at produktene er trygge.

Mattilsynet vil kunne få et merarbeid i forhold til klareringen av forsendelser med disse produktene.

Endringen fremstår som formålstjenlig og hensiktsmessig sett i forhold til interessene som rettsakten skal beskytte.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I kapittel I og vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 29. oktober 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2009
Anvendelsesdato i EU
20.11.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2012
Anvendes fra i Norge
13.03.2012