Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/555/EF av 26. juni 2008 om visse beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i Kroatia og Sveits

Commission Decision 2008/555/EC of 26 June 2008 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in Croatia and Switzerland

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.9.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Rettsakten er erstattet av kommisjonsvedtak 2009/494/EF av 25. juni 2009 (se lenke i høyre kolonne).

Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter visse beskyttelsestiltak mot Kroatia og Sveits ved funn av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i villfugl. Tidligere har det vært separate beskyttelsestiltak mot disse to landene, men gyldighetstiden på disse er nå utløpt. Siden begge landene iverksetter tiltak tilsvarende kravene i EU sitt regelverk ved funn av H5N1, omfattes Kroatia og Sveits nå av samme beskyttelsesvedtak.

Det er gjort enkelte materielle endringer med hensyn til hvilke produkter man på visse vilkår kan importere fra et restriksjonsområde. Krav til helsesertifikat er også noe endret.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 28. oktober 2005 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia og forskrift 25. april 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Sveits. Endringene vil ikke sendes ut på høring, da rettsakten tas inn etter forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Oversendt LMD for videreformidling til ESA 22.9.2008.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2008
Anvendelsesdato i EU
28.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.09.2008
Anvendes fra i Norge
16.09.2008