Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Tyskland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/795/EF av 10. oktober 2008 om midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland

Commission Decision 2008/795/EC of 10 October 2008 concerning certain interim protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in poultry in Germany

Siste nytt

EØS (nytt) publisert 4.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Rettsakten gir A- og B- områder i Tyskland i forbindelse med utbrudd av H5N1 iSaxony.

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i "forskrift 3. juli 2007 nr 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap", og i tilfelle et utbrudd av aviær influensa i Norge, vil A- og B-områder opprettes i egen forskrift.

Rettsakten får ikke praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke regelverksendring.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2008
Anvendelsesdato i EU
03.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.11.2008