Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/454/EU av 22. juli 2011 om visse beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen

Commission Implementing Decision 2011/454/EU of 22 July 2011 concerning certain protective measures relating to classical swine fever in Lithuania

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Innlemmes i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2001/89/EF som gjelder beskyttelsestiltak vedrørende klassisk svinepest fastsetter at det skal opprettes beskyttelses- og overvåkingssoner i tilfelle utbrudd av sykdommen. Litauen har orientert Kommisjonen om utbrudd av klassisk svinepest, og har i henhold til kommisjonsvedtak 2001/89/EF opprettet slike beskyttelses- og overvåkingssoner.

Beskyttelsestiltakene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2011/454/EU.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Endringene medfører ingen endringer i norsk regelverk.
Innskrenkninger i importadgangen fra de berørte områdene i Litauen til EØS-området er tatt høyde for i norsk rett i forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin i paragraf 4. Bestemmelsen setter som vilkår for innførsel av dyr ikke skal komme fra driftsenhet eller område som er omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner som angår svin.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2011
Anvendelsesdato i EU
12.08.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
12.08.2011