Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/402/EU av 6. juli 2011 om beskyttelsestiltak vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importert fra Egypt

Commission Implementing Decision 2011/402/EU of 6 July 2011 on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/402/EU av 6. juli 2011 fastsetter et importforbud rettet mot bestemte frø og bønner fra Egypt, samt at alle forsendelser av bukkehornsløverfrø importert til Europa fra Egypt i årene 2009 til 2011 skal trekkes tilbake fra markedet og analyseres for E.coli. Deretter skal alle forsendelser av bukkehornskløverfrø destrueres, uavhengig av om resultatet er positivt eller negativt.

Bakgrunnen for vedtaket er de nylige utbruddene av E.coli i Tyskland og Frankrike, der Kommisjonen har sporet smitten tilbake til frø og bønner fra Egypt og ser særlig på bukkehornskløverfrø som den mest sannsynlige smittekilden. I tråd med føre var prinsippet har kommisjonen derfor bestemt seg for å nedlegge et importforbud for flere produkter og trekke tilbake bukkehornskløverfrø fra det europeiske markedet.

Bukkehornskløverfrøene som er trukket tilbake fra markedet skal analyseres for E.coli og deretter bli destruert. Uttaks- og analysemetoden som skal benyttes skal følge metoden gitt artikkel 8 i direktiv 2003/99/EF. Etter samme artikkel skal resultatene fra analysen rapporteres til Kommisjonen for samkjøring av informasjon om årsaken for utbruddet.

Vedlegget til vedtaket inneholder en opplisting av hvilke produkter med opprinnelse fra Egypt som er omfattet av importforbudet: Ruccolaspirer (ex 07.04.9099), Rødbetespirer og reddikspirer (ex 07.06.9099), Belgfrukter, med eller uten belg, friske og kjølte (07.08), Soyabønnespirer (ex 07.09.9099), Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede (07.13), Bukkehornskløverfrø (09.10.9990), Soyabønner, også knuste (12.01), Sennepsfrø, til såing og til annet bruk (12.07.5010 og 12.07.5090), Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, også knuste (12.07.9910 og 12.07.9990), Sukkerbetefrø (12.09.1000), Lusernefrø (alfalfafrø) (12.09.2100), Grønnsaksfrø (12.09.9110, 12.09.9191 og 12.09.9199), Lusernespirer (alfalfaspirer) (ex 12.14.9099 ).

Vedtaket er ment til å gjelde frem til 31. oktober 2011, med mulighet for forlengelse ved behov.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 7. juli 2011 om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Eventuelle kostnader for Mattilsynet vil i hovedsak være knyttet til et merarbeid i forbindelse med avvisning av forsendelser med produkter fra Egypt. I tillegg vil det kunne bli kostnader i forbindelse med prøvetaking og destruksjon av forsendelser med bukkehornskløverfrø som er importert til Norge i perioden 2009 til 2011. Det er observert at importen av dette produktet til Norge har vært av begrenset karakter. Rettsakten vurderes derfor til å medføre begrensede kostnader for Mattilsynet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ved vedtatt av Europakommisjonen 6. juli 2011, med ikrafttredelse 7. juli 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.07.2011
Anvendelsesdato i EU
27.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011