Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/812/EF av 24. oktober 2008 om endring av kommisjonsvedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland

Commission Decision 2008/812/EC of 24 October 2008 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany

Siste nytt

EØS (nytt) publisert 4.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Rettsakten gir A- og B-områder i Tyskland i forbindelse med utbrudd av H5N1 i Saxony.

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i "forskrift 3. juli 2007 nr 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap", og i tilfelle et utbrudd av aviær influensa i Norge, vil A- og B-områder opprettes i egen forskrift.

Rettsakten får ikke praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke regelverksendring.

Status
Retsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2008
Anvendelsesdato i EU
14.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
14.11.2008