Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 av 2. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til oversikten over unntatte enheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/979 of 2 March 2017 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Sentralbanker og andre offentlige etater i EØS som forvalter statgjeld er unntatt fra bestemmelse i EMIR. Forordning (EU) 2017/979 slår fast at tilsvarende unntak skal gjelde for Australia, Canada , HongKong, Mexico, Singapore og Sveits.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Basisrettsakten EMIR (648/2012) er tatt inn i EØS-avtalen og trådte i kraft i Norge 1 juli 2017. Denne forordningen kan gjennomføres ved inkorporasjon, dvs. ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Status
Disse utfyllende bestemmelsene er vedtatt av EU-kommisjonen. De er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
02.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2017
Anvendelsesdato i EU
30.06.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet