Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/667 av 19. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for å utsette datoene for anvendelse av clearingplikten for visse OTC-derivatkontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/667 of 19 December 2018 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 to extend the dates of deferred application of the clearing obligation for certain OTC derivative contracts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2019)

Samandrag av innhald
Den delegerte kommisjonsforordninga er utfyllande reglar til europaparlaments- og rådsforordning (EU) No 648/2012 (EMIR). Føremålet med forordninga er å vidare utsetje innføringa av clearingplikta etter EMIR for OTC-derivatkontraktar inngått mellom motpartar innanfor same konsern der ein av motpartane er etablera i eit tredjeland og den andre motparten er etablera i eit EØS-land. Utsetjinga er ei vidareføring av den utsetjinga som vart gjort i kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Kommisjonsforordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Kommisjonsforordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdera av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der vedkomne departement er representert. Spesialutvalet kom til at rettsakta er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
30.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2020
Anvendes fra i Norge
05.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0667
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro