Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/667 av 19. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for å utsette datoene for anvendelse av clearingplikten for visse OTC-derivatkontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/667 of 19 December 2018 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 to extend the dates of deferred application of the clearing obligation for certain OTC derivative contracts

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 præciseres bl.a. de datoer, fra hvilke clearingforpligtelsen for aftaler vedrørende de OTC-derivatklasser, der er anført i bilagene til nævnte forordninger, får virkning.

(2) Ved nævnte forordninger blev datoerne for anvendelse af clearingforpligtelsen for OTC-derivataftaler, som er indgået mellem modparter, som udgør en del af samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et tredjeland og den anden modpart er etableret i Unionen, udsat. Som anført i de relevante betragtninger i nævnte forordninger var det nødvendigt at udsætte disse datoer for at sikre, at sådanne OTC-derivataftaler ikke blev omfattet af clearingforpligtelsen inden vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(3) Indtil dato er der ikke vedtaget nogen gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende clearingforpligtelsen. Derfor bør anvendelsen af clearingforpligtelsen for OTC-derivataftaler udsættes yderligere i en bestemt periode eller indtil vedtagelsen af nævnte gennemførelsesretsakter.

(4) Delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 bør derfor ændres.

(5) De oprindelige udsatte anvendelsesdatoer i delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 var afstemt efter datoen for anvendelse af clearingforpligtelsen for modparter i kategori 4. Da de udsatte datoer for anvendelse bør udsættes yderligere, bør nævnte udsættelse også finde anvendelse på enheder i kategori 4.

(6) I betragtning af de oprindelige udsatte anvendelsesdatoer og for at sikre, at clearingforpligtelsen for koncerninterne transaktioner anvendes konsekvent i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for denne forordning, bør denne ændringsretsakt træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
30.04.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet