Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2016/775/EU av 18. mai 2016 om referanseverdier for tildeling av gratis utslippskvoter for drivhusgasser til luftfartsselskaper i henhold til artikkel 3f, stk. 5, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Decision (EU) 2016/775 of 18 May 2016 on the benchmark to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3f(5) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2016)

Sammendrag av innhold
I det europeiske klimakvotesystemet for luftfart er det satt av en kvotereserve som åpner for tildeling av vederlagsfrie kvoter til nye luftfartøysoperatører og til luftfartøysoperatører i sterk vekst, se direktiv 2003/87/EF artikkel 3f. Kvotereserven utgjør 3 % av den samlede kvotemengden som er satt av til luftfart. "Nye operatører" er de som har startet kvotepliktige aktiviteter etter 31. desember 2010. "Operatører i sterk vekst" er de som har hatt minst 18 % økning i aktivitetsnivå (målt i tonn-kilometerdata) fra 2010 til 2014. Utdeling av kvoter er et engangstilbud, og beslutningen om hvor mange kvoter som vil bli utdelt skal fattes senest 30.9.2016. En forutsetning for å få tildelt kvoter fra reserven er at nyetableringen eller utvidelsen ikke bare er en videreføring av en annen luftfartøysoperatørs tidligere aktiviteter. En luftfartøysoperatør kan ikke få tildelt mer enn 1 000 000 kvoter fra reserven for å dekke en utvidelse av virksomheten. Kvoter som ikke tildeles fra reserven skal selges av medlemsstatene.

Tildeling fra reserven gjøres på grunnlag av en standardverdi der tildelingen ses i forhold til operatørens aktivitetsnivå. Standarden som legges til grunn for tildeling av kvoter fra reserven til aktører som kvalifiserer for tildeling skal være 0,000642186914222035 klimakvoter per tonn-kilometer per år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Klimakvoteforskriftens § 6-3 tredje ledd har forutsett Kommisjonens beslutning om fastsettelse av en standardverdi for tildeling av vederlagsfrie kvoter, og viser til at det vil bli tildelt kvoter basert på en felleseuropeisk utslippsstandard som fastsettes av EU-kommisjonen og som innlemmes i EØS-avtalen. Det er følgelig ikke behov for forskriftsendring for å gjennomføre kommisjonsbeslutningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge er ansvarlig for å administrere 41 luftfartøysoperatører. Per i dag er det bare fem av disse som er kvotepliktige. Eventuelle kvoter som tildeles operatører som administreres av Norge tas fra den felleseuropeiske kvotereserven, og innebærer ikke økonomiske kostnader for Norge. I den grad det gjenstår kvoter på reserven etter at søknadsfristen er gått ut, skal disse kvotene selges av medlemsstatene, noe som vil generere inntekter til staten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten utdyper en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
Anvendelsesdato i EU
08.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0775
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro