Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1007 av 18. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 med hensyn til den analytiske databanken for isotopiske data og kontroll innen vinsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1007 of 18 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/274 as regards the analytical databank of isotopic data and the checks in the wine sector

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsene om den analytiske databanken for isotopiske data i artiklene 27 og 28 og føyer til en ny artikkel 32a om kontroll, i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen anses ikke som EØS-relevant og skal derfor heller ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen anses ikke som EØS-relevant og vil derfor uansett ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 og kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Denne forordningen endrer bestemmelsene om den analytiske databanken for isotopiske data i artiklene 27 og 28 og føyer til en ny artikkel 32a om kontroll, i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274.

Bestemmelsene som denne forordningen endrer og tilføyer i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274, er ikke regnet som EØS-relevante og er plassert i et kapittel om kontroll mv. i fordningen som ikke er regnet som EØS-relevant.

Vi henviser til vurderingene av dette i EØS-notatene om både 32018R0274 og 32018R0273.

Vi mener derfor at denne endringsforordningen heller ikke er EØS-relevant.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant og at den derfor heller ikke skal tas inn i EØS-avtaleverket og ikke gjennomføres i norsk rett.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
16.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2021
Anvendelsesdato i EU
29.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet