Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1007 av 18. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 med hensyn til analysedatabanken for isotopdata og kontrollene i vinsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1007 of 18 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/274 as regards the analytical databank of isotopic data and the checks in the wine sector

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Unionens vinsektor er særdeles følsom over for svig, eftersom størstedelen af produktionen i Unionen er omfattet af certificerede kvalitetsordninger, navnlig ordningen om beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB), som tildeler kvalitetsprodukter anerkendelse og gør det lettere for producenterne at markedsføre deres produkter. De formodede overtrædelser vedrører primært uretmæssig brug, hvad angår oprindelsen, f.eks. ved bevidst og ulovligt at markedsføre og mærke vin af ringere kvalitet som vin, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, eller ved ulovlig fortynding af vinen eller tilsætning af sukker til vin. De økonomiske konsekvenser af svigagtige aktiviteter i Unionens vinsektor anslås at være 1,3 mia. EUR om året, hvilket svarer til 3,3 % af salget i Unionens vinsektor. Ud over de åbenlyse direkte økonomiske konsekvenser, som disse tilfælde af svig har for vinsektoren, vil sektorens omdømme potentielt lide endnu større skade, hvis et omfattende tilfælde af svig fører til tab af forbrugernes tillid og handelsrestriktioner og dermed skader Unionens vinsektors overordnede interesser.

(2) Det er derfor nødvendigt at forbedre og styrke bekæmpelsen af svig i Unionens vinsektor, navnlig hvad angår den måde, som analysedatabanken for isotopdata, jf. artikel 39 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273, fungerer på, og hvad angår koordineringen af de dermed forbundne ansvarsområder i medlemsstaterne og det europæiske referencecenter for kontrol i vinsektoren (ERC-CWS). Dette bidrager til Kommissionens »En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem«. Der ydes navnlig et bidrag til en af dens prioriteter, som er bekæmpelse af svig med fødevarer i hele fødevareforsyningskæden, og i forbindelse med hvilken, Kommissionen specifikt opfordres til at øge indsatsen for bekæmpelse af fødevaresvig for at sikre lige vilkår for de erhvervsdrivende og styrke kontrol- og håndhævelsesmyndighedernes beføjelser.

(3) Bestemmelserne vedrørende analysedatabanken for isotopdata og de specifikke kontrolbestemmelser er fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274. Indholdet af analysedatabanken for isotopdata skal tilpasses for bedre at afspejle de faktiske forhold i Unionens vinsektor. Betragtes gennemsnittet af Unionens vinproduktion i de sidste fem år, følger andelen af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse en støt stigende tendens og ligger på over 60 % af den samlede produktion, I produktionsåret 2019/20 lå denne andel tæt på 70 %. Af denne grund og da der ved vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse er større risiko for svig, er det nødvendigt at fastsætte en større andel for disse vine i databanken, der i øjeblikket omfatter 40 % af alle de vine, der i Unionen er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

(4) Udtagningen af prøver af druer og de fremgangsmåder og analyser, der er nødvendige for at kunne udarbejde data til analysedatabanken for isotopdata, kræver et højt ressourceniveau, hvilket kan føre til forsinkelser i leveringen af disse data. For at overvinde vanskelighederne med at levere tidssvarende og fuldstændige oplysninger bør medlemsstaterne have mulighed for i samarbejde med de udpegede laboratorier at beslutte, at prøverne af de druer, der dyrkes med henblik på fremstilling af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, kan udtages af den enhed, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse, i de tilfælde, hvor de udpegede laboratorier ikke har tilstrækkelige ressourcer til selv at foretage prøveudtagningen. Samarbejdet mellem disse organer, ERC-CWS og medlemsstaternes udpegede laboratorier vil være afgørende for bekæmpelsen af svigagtig praksis, der har indvirkning på vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, som udgør størstedelen af Unionens vinproduktion.

(5) Manglende isotopdata og ufuldstændige datasæt kan føre til forsinkelser i eller ligefrem være en hindring for resultatet af undersøgelser af mistanke om svig med vin, som kan føre til, at forfalskede vine frigives til markedet. Denne mangel på data udgør ikke blot en trussel mod det omdømme, som vin fra Unionen nyder, men kan også have indvirkning på størrelsen af de punktafgifter, der anvendes. Dette skaber en risiko for, at ukorrekt mærkede vinkategorier vil kunne blive pålagt afgifter. Derfor er det nødvendigt at forbedre den nuværende retlige ramme for analysedatabanken for isotopdata for således at sikre, at den ajourføres inden for en given frist og derved sikre bedre beskyttelse mod svig i Unionens vinsektor. I lyset af de beføjelsesproblemer, der er i en række medlemsstater, er der også behov for at præcisere, hvilke berørte parter, der har ret til adgang til de udtagne prøver og dossierer.

(6) For at forbedre procedurerne for efterforskning af mistanke om svig i forbindelse med en vinforsendelse bør de nuværende bestemmelser styrkes. Der bør fastsættes frister for, hvornår de kompetente myndigheder i det område, hvor udlosningsstedet er beliggende, bør forsynes med alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, om den vin, der er genstand for mistanke om svig, er i overensstemmelse med EU-reglerne for vinsektoren. Det bør præciseres yderligere, hvilke opgaver de enheder, der er ansvarlige for de forskellige faser af undersøgelsesproceduren, skal varetage.

(7) Isotopmålingsdatasæt og de tilhørende resultater fra analysedatabanken for isotopdata offentliggøres ikke. Dette begrundes med en bekymring for, at offentliggørelse af sådanne oplysninger vil give oplysninger til svindlere, der vil kunne bruge dem til deres fordel. Misbrug af sådanne oplysninger kan desuden ødelægge visse vines omdømme. Det bør dog være muligt at offentliggøre anonymiserede data om tilfælde af svig i form af offentliggørelse af en årlig rapport med de vigtigste resultater af kontrollen i vinsektoren på baggrund af anvendelsen af databanken. Bestemmelserne for udarbejdelsen af den årlige rapport bør derfor præciseres yderligere.

(8) Der er opstået vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af kontrol af vinprodukter, der transporteres i tank, da disse produkter er mere udsat for svigagtig praksis, end produkter, der er tappet på flasker med etikette og engangslukning. Derfor bør der i tilfælde, hvor den kompetente myndighed ikke rettidigt gennem et IT-system eller informationssystem underrettes om ankomsten af et parti vinprodukter, der transporteres i tank, træffes foranstaltninger til at sikre, at den kompetente myndighed på udlosningsstedet har de fornødne beføjelser til at gennemføre den krævede kontrol, inden produktet forlader modtagerens lokaler. Hvis den kompetente myndighed beslutter ikke at foretage en sådan kontrol, bør modtageren have mulighed for straks at afsende produktet fra sine lokaler.

(9) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
16.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2021
Anvendelsesdato i EU
29.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet